sc Heerenveen

Heerenveen
laat je
nooit alleen

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude, lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die Friezen aan hun land verbond.